ចង់រាប់អានមិត្តថ្មី សូមកុំភ្លេចបណ្ដាញសង្គមថ្មី សប្បាយលក់ក្លិប

កម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមថ្មី ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយស្នាដៃកូនខ្មែរ ដែលចង់អោយទឹកដីរបស់ខ្លួនមានកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ប្រជាជនប្រើប្រាស់នោះគឺ កម្មវិធី Sabaylok Club ។ Sabaylok Club ជាកម្មវិធីហ្វេសប...

Cambodia Official Websites

Kingdom of Cambodia  King-Father Norodom Sihanouk of Cambodia  King Norodom Sihamoni of Cambodia Cambodian Government Websites  Royal Government Website  Phnom Penh Capital Hall  Ministry of Commerce ...

ទីផ្សារទិញលក់​នៅកម្ពុជា

SabayLok គឺជាទីផ្សារអនឡាញនៅកម្ពុជា ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកស្វែងរកទិញ និងលក់ទំនិញថ្មី និងទំនិញមួយទឹក ដោយឥតគិតថ្លៃ។ SabayLok គឺជាទីផ្សារសម្រាប់អ្នកទិញ និងអ្នកលក់អនឡាញ មានដូចជា៖ ផ្ទះ ដីធ្លី អចលនៈទ្រព្យ ឡានមួយ...

The 15 Popular Websites in Cambodia

1. Khmerload.com Khmer Load was founded in late 2011 and has grown to be one of the most visited websites in Cambodia. Publishes content that informs, entertains, and educates on its website, social m...

Traditional Khmer Dance

1. Trod dance 11. Robam Kontere (Kontere Dance) 2. Neang Mev Trod dance 12. Robam Chram (Chram Dance) 3. Peacock of Pailin dance 13. Robam Veay Krap (Krap Dance) 4. Rice-winnowing dance 14. Robam Antu...

Phnom Penh Postal Code

General Post Office : 12000 There are 13 Districts in Phnom Penh Capital City 1. Khan Russei Keo 12100 Russei Keo 12104 Toul Sang Kè 12105 Kilometre 6 12106 Chrang Chamres 1 12107 Chrang Chamres 2 121...

Cambodia Postal Code

A postal code is a series of letters and/or digits​ appended to a postal address for​ the purpose of sorting mail.​ When you need to send the mail or receive it, you/the sender need to know this posta...

Top