កម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមថ្មី ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយស្នាដៃកូនខ្មែរ ដែលចង់អោយទឹកដីរបស់ខ្លួនមានកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ប្រជាជនប្រើប្រាស់នោះគឺ កម្មវិធី Sabaylok Timeline ។

Sabaylok Timeline ជាកម្មវិធីហ្វេសប៊ុកខ្មែរត្រូវបានបង្កើតឡើង និងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Play Store និង App Store ដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រជាជនខ្មែរធ្វើការdownload យកមកប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ ។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ Sabaylok Timeline គឺ:
ទី1. អាចអោយអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការadd friends បាន
ទី2. អាចធ្វើការឆាតក្នុង messenger បានយ៉ាងទូលំទូលាយ
ទី3. អាចធ្វើការផុសរូបភាព វីដេអូ ឬដាក់story ក៏បាន
ទី4. អាចបង្កើតផេក បង្កើតgroups ឬBlogs បាន
ទី5. អាចធ្វើការcomments, Like និង Shares ដូចកម្មវិធីFacebook ដែរ

ឥលូវនេះបងប្អូនអាចធ្វើការdownload កម្មវិធីនេះមកប្រើប្រាស់បាន សាកល្បងទាំងអស់គ្នា ពីព្រោះវាជាស្នាដៃកូនខ្មែរ។

បងប្អូន ដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យ “sabaylok timeline“ ដើម្បីស្វែងរក Download ពី App Store និង Play Store មកប្រេីប៉ុណ្ណោះ ។

Timeline Khmer

Top