ចង់រាប់អានមិត្តថ្មី សូមកុំភ្លេចបណ្ដាញសង្គមថ្មី សប្បាយលក់ក្លិប

កម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមថ្មី ដែលត្រូវបានបង្កើតដោយស្នាដៃកូនខ្មែរ ដែលចង់អោយទឹកដីរបស់ខ្លួនមានកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ប្រជាជនប្រើប្រាស់នោះគឺ កម្មវិធី Sabaylok Club ។ Sabaylok Club ជាកម្មវិធីហ្វេសប...