៧យ៉ាងសំខាន់ សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមបង្កើត​វេបសាយ​ ( Website)


មុននឹងចាប់ផ្តើម​បង្កើតវេបសាយ អ្នកអាច​មានជម្រើស ២វិធី គឺទី១ បង្កើត​ដោយ​ខ្លួនឯង និងទី២ អ្នកជួលគេ​បង្កើតឲ្យ ប៉ុន្តែមិនថា​អ្នកធ្វើការជ្រើសរើស​វិធីមួយ​ណា​ក៏ដោយ វាមានវត្ថុ ៥យ៉ាងសំខាន់​ដែលអ្នកត្រូវចាប់ផ្តើម​វេបសាយ៖

១- កំណត់គោលបំណងនៃការបង្កើតវេបសាយ (Main Purpose)

២- ជ្រើសរើសឈ្មោះវេបសាយ (Domain Name)

      (ឧទាហរណ៍: http://www.example.com )

៣- អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលផ្លូវការ (Business Email)

      (ឧទាហរណ៍: example@gmail.com)

៤- ជ្រើសរើសសេវាកម្មបង្ហោះវេបសាយមួយណា (Website Hosting)

     (Website Hosting ដែលគេនិយមដូចជា bluehost, hostgator, cloudways ,…)

៥- ធ្វើការបង្កើតវេបសាររបស់អ្នក

      (ដោយប្រើប្រាស់ Website Building Software ឬ Website Template Design)

៦- រចនារូបសញ្ញ សម្រាប់សម្គាល់អាជីវកម្មរបស់អ្នក (Logo)

៧- បញ្ចូលទិន្នន័យនៅលើវេបសាយ ជាមួយរូបភាពដែលមានគុណភាពខ្ពស់។

 

អ្នកនិពន្ធ:​កូនទា​​
leave your comment

Top

Betwhale casino

Betwhale Casino, a premier gaming destination, promises a thrilling betwhale casino experience. With a variety of games available, players can indulge in slots, poker, blackjack, and more. We prioritize safety, ensuring secure transactions. Our platform is user-friendly, enhancing your gaming journey. Experience the excitement of Betwhale Casino today!

Comicplaycasino

Experience the thrill of gaming at https://comicplay-casino.com/ Comicplaycasino! This online platform offers a vast array of exciting, comic-themed games that cater to all enthusiasts. From exhilarating slots to captivating card games, it promises an unforgettable adventure. It operates within the stipulated regulations, offering a safe, secure environment. Enjoy responsible gaming at Comicplaycasino.