ដើមព្រុំ

ដើមព្រុំ

HV3R+XH3, Street 656, Phnom Penh, Cambodia

10,000 ៛
ផើងប្រទាល

ផើងប្រទាល

HV3R+XH3, Street 656, Phnom Penh, Cambodia

4,000 ៛
ដើមរុក្ខជាតិ ដំបងយក្ស

ដើមរុក្ខជាតិ ដំបងយក្ស

HV3R+XH3, Street 656, Phnom Penh, Cambodia

20,000 ៛
ដើមរុក្ខជាតិ មេអំបៅ

ដើមរុក្ខជាតិ មេអំបៅ

HV3R+XH3, Street 656, Phnom Penh, Cambodia

20,000 ៛
ដើមរុក្ខជាតិ រាជនី

ដើមរុក្ខជាតិ រាជនី

HV3R+XH3, Street 656, Phnom Penh, Cambodia

9,000 ៛
ដើមរុក្ខជាតិ ក្តាតហោរ៉ា
ដើមរុក្ខជាតិ SYGONIUM pink

ដើមរុក្ខជាតិ SYGONIUM pink

HV3R+XH3, Street 656, Phnom Penh, Cambodia

7 $
ដើមរុក្ខជាតិ ឆ័ត្រ

ដើមរុក្ខជាតិ ឆ័ត្រ

HV3R+XH3, Street 656, Phnom Penh, Cambodia

7 $
ដើមរុក្ខជាតិ កៅស៊ូល័ក្ខ

ដើមរុក្ខជាតិ កៅស៊ូល័ក្ខ

HV3R+XH3, Street 656, Phnom Penh, Cambodia

25,000 ៛
ដើមរុក្ខជាតិ ផ្កាកែវចង្កោម
ដើមរុក្ខជាតិ អណ្តាតនាគរាជ
ដើមរុក្ខជាតិ ប៉ប្រ៉កនាគ
ដើមរុក្ខជាតិ SYGONIUM WHITE BUTTERFLY

ដើមរុក្ខជាតិ SYGONIUM WHITE BUTTERFLY

HV3R+XH3, Street 656, Phnom Penh, Cambodia

4 $
ដើមរុក្ខជាតិ ដើមម្លូរ

ដើមរុក្ខជាតិ ដើមម្លូរ

HV3R+XH3, Street 656, Phnom Penh, Cambodia

2 $
ដើមរុក្ខជាតិ ដំបងយក្ស

ដើមរុក្ខជាតិ ដំបងយក្ស

HV3R+XH3, Street 656, Phnom Penh, Cambodia

4 $
ដើមរុក្ខជាតិ ទំពក់

ដើមរុក្ខជាតិ ទំពក់

HV3R+XH3, Street 656, Phnom Penh, Cambodia

3 $
ដើមរុក្ខជាតិ ផ្កាថ្កល់
ដើមរុក្ខជាតិ ចំប៉ាពណ៍សរ
ដើមរុក្ខជាតិ ដូងក្រអូប

ដើមរុក្ខជាតិ ដូងក្រអូប

HV3R+XH3, Street 656, Phnom Penh, Cambodia

18,000 ៛
ដើមរុក្ខជាតិ ដើមស្វាយ

ដើមរុក្ខជាតិ ដើមស្វាយ

HV3R+XH3, Street 656, Phnom Penh, Cambodia

4 $
ស្រកីដូងម៉ត់

ស្រកីដូងម៉ត់

HV3R+XH3, Street 656, Phnom Penh, Cambodia

30,000 ៛
ដើមរុក្ខជាតិ ផ្ការំដួល
ដើមរុក្ខជាតិរាសីមាស

ដើមរុក្ខជាតិរាសីមាស

HV3R+XH3, Street 656, Phnom Penh, Cambodia

3 $
ដើមរុក្ខជាតិ ដុំមាស

ដើមរុក្ខជាតិ ដុំមាស

HV3R+XH3, Street 656, Phnom Penh, Cambodia

8 $
ដើមរុក្ខជាតិដុល្លារសរ
រុក្ខជាតិ ដំបងយក្ស beauty Cactus
ដើមរុក្ខជាតិ ដើមលុយ

ដើមរុក្ខជាតិ ដើមលុយ

HV3R+XH3, Street 656, Phnom Penh, Cambodia

4 $
ធុង 1000លីត្រលក់
ធុង 1000L លក់

ធុង 1000L លក់

Phnom Penh, កម្ពុជា,

45 $
Top