៧យ៉ាងសំខាន់ សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមបង្កើត​វេបសាយ​ ( Website)

មុននឹងចាប់ផ្តើម​បង្កើតវេបសាយ អ្នកអាច​មានជម្រើស ២វិធី គឺទី១ បង្កើត​ដោយ​ខ្លួនឯង និងទី២ អ្នកជួលគេ​បង្កើតឲ្យ ប៉ុន្តែមិនថា​អ្នកធ្វើការជ្រើសរើស​វិធីមួយ​ណា​ក៏ដោយ វាមានវត្ថុ ៥យ៉ាងសំខាន់​ដែលអ្នកត្រូវចាប់ផ្តើម​...

 វិធីរកលុយតាមហេ្វសបុក (Facebook)

  ប្រសិនបើអ្នកចង់រកលុយពីហ្វេសបុក តើមានវិធីណាខ្លះដែលអ្នកអាចទាញយកប្រយោជន៍ពីហ្វេសបុក ហើយអាចរកលុយបាននោះ។​ ជាទូទៅការរកលុយជាមួយហ្វេសបុកអាចមានច្រើនវិធី ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសប្បាយលក់សូមលើកឡើងតែ ៨ចំណុចប៉ុណ្ណោះ៖...

Top