80,000 $

វីឡាបឹងកក់របស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ដាក់លក់ តំលៃ $8xx,xxx ផ្ទះសាងសង់រួចហើយ ទិញភ្លាមចូលនៅបានភ្លាម ឬ អាចដាក់ជួលបានភ្លាមៗ មានកម្មស...

  • 077828381

  • ភ្នំពេញ, Cambodia
25/05/2019
Top