23,000 $

ដីខេត្តកែបជិតសមុទ្រ​ហើយបង់រំលស់ បញ្ចុះតម្លៃ 1000$ ភ្លាម ភ្លាម  – ដីទំហំ: 10m X 37m= 23,000$ – ដីទំហំ: 20m X 37m= 45,000$...

  • 017 76 97 73

02/08/2019
Top