• ?ចាប់បើកលក់ហើយគំរោងផ្ទះវីឡាកូនកាត់ទំនើប តម្លៃ43000$ មានរំលស់ 241$/ខែ មានត្រឹម5000$ក៏ឣាចក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះបាន? .ទំហំ 4.1* 9m ?ប្លង់សេមួួយសន្លឹកពេញ បន្ទប់គេង2 បន្ទប់ទឹក3 សល់មុខ4mឡើង សល់ក្រោយ1m ។ ?គម្រោងជិតផ្សារសាលារៀនផ្លូវធំអាចរកស៊ីបាន ?តម្លៃទាបបំផុតក្នុងក្រុង សំណង់រឹងមាំ ?ថែមជូន ទូតាំងផ្ទះបានលើក្រោយមួួយឆុត ?បញ្ចុះតម្លៃ 1500$-3000$ ?ទឹកភ្លើងរដ្ឋមានស្រេច ? ប្លង់រឹង100% ⛳ទីតាំងនៅផ្លូវវេងស្រេងចេញពីផ្សារកាលណាស៊ីតធី800ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះ ☎️ ព័ត៌មានលំអិត សូមទំនាក់ទំនងមកការិយាល័យផ្នែកលក់តាមរយះលេខ ៖ ? 096 62 66 811 / 089 320 064 / 071 73 73 221 សូមអរគុណ !!!
 • ?ចាប់បើកលក់ហើយគំរោងផ្ទះវីឡាកូនកាត់ទំនើប តម្លៃ43000$ មានរំលស់ 241$/ខែ មានត្រឹម5000$ក៏ឣាចក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះបាន? .ទំហំ 4.1* 9m ?ប្លង់សេមួួយសន្លឹកពេញ បន្ទប់គេង2 បន្ទប់ទឹក3 សល់មុខ4mឡើង សល់ក្រោយ1m ។ ?គម្រោងជិតផ្សារសាលារៀនផ្លូវធំអាចរកស៊ីបាន ?តម្លៃទាបបំផុតក្នុងក្រុង សំណង់រឹងមាំ ?ថែមជូន ទូតាំងផ្ទះបានលើក្រោយមួួយឆុត ?បញ្ចុះតម្លៃ 1500$-3000$ ?ទឹកភ្លើងរដ្ឋមានស្រេច ? ប្លង់រឹង100% ⛳ទីតាំងនៅផ្លូវវេងស្រេងចេញពីផ្សារកាលណាស៊ីតធី800ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះ ☎️ ព័ត៌មានលំអិត សូមទំនាក់ទំនងមកការិយាល័យផ្នែកលក់តាមរយះលេខ ៖ ? 096 62 66 811 / 089 320 064 / 071 73 73 221 សូមអរគុណ !!!
 • ?ចាប់បើកលក់ហើយគំរោងផ្ទះវីឡាកូនកាត់ទំនើប តម្លៃ43000$ មានរំលស់ 241$/ខែ មានត្រឹម5000$ក៏ឣាចក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះបាន? .ទំហំ 4.1* 9m ?ប្លង់សេមួួយសន្លឹកពេញ បន្ទប់គេង2 បន្ទប់ទឹក3 សល់មុខ4mឡើង សល់ក្រោយ1m ។ ?គម្រោងជិតផ្សារសាលារៀនផ្លូវធំអាចរកស៊ីបាន ?តម្លៃទាបបំផុតក្នុងក្រុង សំណង់រឹងមាំ ?ថែមជូន ទូតាំងផ្ទះបានលើក្រោយមួួយឆុត ?បញ្ចុះតម្លៃ 1500$-3000$ ?ទឹកភ្លើងរដ្ឋមានស្រេច ? ប្លង់រឹង100% ⛳ទីតាំងនៅផ្លូវវេងស្រេងចេញពីផ្សារកាលណាស៊ីតធី800ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះ ☎️ ព័ត៌មានលំអិត សូមទំនាក់ទំនងមកការិយាល័យផ្នែកលក់តាមរយះលេខ ៖ ? 096 62 66 811 / 089 320 064 / 071 73 73 221 សូមអរគុណ !!!
 • ?ចាប់បើកលក់ហើយគំរោងផ្ទះវីឡាកូនកាត់ទំនើប តម្លៃ43000$ មានរំលស់ 241$/ខែ មានត្រឹម5000$ក៏ឣាចក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះបាន? .ទំហំ 4.1* 9m ?ប្លង់សេមួួយសន្លឹកពេញ បន្ទប់គេង2 បន្ទប់ទឹក3 សល់មុខ4mឡើង សល់ក្រោយ1m ។ ?គម្រោងជិតផ្សារសាលារៀនផ្លូវធំអាចរកស៊ីបាន ?តម្លៃទាបបំផុតក្នុងក្រុង សំណង់រឹងមាំ ?ថែមជូន ទូតាំងផ្ទះបានលើក្រោយមួួយឆុត ?បញ្ចុះតម្លៃ 1500$-3000$ ?ទឹកភ្លើងរដ្ឋមានស្រេច ? ប្លង់រឹង100% ⛳ទីតាំងនៅផ្លូវវេងស្រេងចេញពីផ្សារកាលណាស៊ីតធី800ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះ ☎️ ព័ត៌មានលំអិត សូមទំនាក់ទំនងមកការិយាល័យផ្នែកលក់តាមរយះលេខ ៖ ? 096 62 66 811 / 089 320 064 / 071 73 73 221 សូមអរគុណ !!!
 • ?ចាប់បើកលក់ហើយគំរោងផ្ទះវីឡាកូនកាត់ទំនើប តម្លៃ43000$ មានរំលស់ 241$/ខែ មានត្រឹម5000$ក៏ឣាចក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះបាន? .ទំហំ 4.1* 9m ?ប្លង់សេមួួយសន្លឹកពេញ បន្ទប់គេង2 បន្ទប់ទឹក3 សល់មុខ4mឡើង សល់ក្រោយ1m ។ ?គម្រោងជិតផ្សារសាលារៀនផ្លូវធំអាចរកស៊ីបាន ?តម្លៃទាបបំផុតក្នុងក្រុង សំណង់រឹងមាំ ?ថែមជូន ទូតាំងផ្ទះបានលើក្រោយមួួយឆុត ?បញ្ចុះតម្លៃ 1500$-3000$ ?ទឹកភ្លើងរដ្ឋមានស្រេច ? ប្លង់រឹង100% ⛳ទីតាំងនៅផ្លូវវេងស្រេងចេញពីផ្សារកាលណាស៊ីតធី800ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះ ☎️ ព័ត៌មានលំអិត សូមទំនាក់ទំនងមកការិយាល័យផ្នែកលក់តាមរយះលេខ ៖ ? 096 62 66 811 / 089 320 064 / 071 73 73 221 សូមអរគុណ !!!

?ចាប់បើកលក់ហើយគំរោងផ្ទះវីឡាកូនកាត់ទំនើប តម្លៃ43000$ មានរំលស់ 241$/ខែ មានត្រឹម5000$ក៏ឣាចក្លាយជាម្ចាស់ផ្ទះបាន? .ទំហំ 4.1* 9m ?ប្លង់សេមួួយសន្លឹកពេញ បន្ទប់គេង2 បន្ទប់ទឹក3 សល់មុខ4mឡើង សល់ក្រោយ1m ។ ?គម្រោងជិតផ្សារសាលារៀនផ្លូវធំអាចរកស៊ីបាន ?តម្លៃទាបបំផុតក្នុងក្រុង សំណង់រឹងមាំ ?ថែមជូន ទូតាំងផ្ទះបានលើក្រោយមួួយឆុត ?បញ្ចុះតម្លៃ 1500$-3000$ ?ទឹកភ្លើងរដ្ឋមានស្រេច ? ប្លង់រឹង100% ⛳ទីតាំងនៅផ្លូវវេងស្រេងចេញពីផ្សារកាលណាស៊ីតធី800ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះ ☎️ ព័ត៌មានលំអិត សូមទំនាក់ទំនងមកការិយាល័យផ្នែកលក់តាមរយះលេខ ៖ ? 096 62 66 811 / 089 320 064 / 071 73 73 221 សូមអរគុណ !!!

Phnom Penh, Cambodia
Price : 43,000 $
Date : 18/11/2019
Location : Phnom Penh, Cambodia

Description

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
WooCommerce Stores
Load WooCommerce Stores in 249ms!
Load WordPress Sites
Load WordPress Sites in as fast as 37ms! DigitalOcean Referral Badge
Top