• លក់ Nx200T fsport 2016ក្រដាស់ពន្ធ ពណ៍ titanium
 • លក់ Nx200T fsport 2016ក្រដាស់ពន្ធ ពណ៍ titanium
 • លក់ Nx200T fsport 2016ក្រដាស់ពន្ធ ពណ៍ titanium
 • លក់ Nx200T fsport 2016ក្រដាស់ពន្ធ ពណ៍ titanium
 • លក់ Nx200T fsport 2016ក្រដាស់ពន្ធ ពណ៍ titanium
 • លក់ Nx200T fsport 2016ក្រដាស់ពន្ធ ពណ៍ titanium
 • លក់ Nx200T fsport 2016ក្រដាស់ពន្ធ ពណ៍ titanium
 • លក់ Nx200T fsport 2016ក្រដាស់ពន្ធ ពណ៍ titanium
 • លក់ Nx200T fsport 2016ក្រដាស់ពន្ធ ពណ៍ titanium

លក់ Nx200T fsport 2016ក្រដាស់ពន្ធ ពណ៍ titanium

JVHH+F82, Phnom Penh, Cambodia

48,500 $

Date : 11/10/2022
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

នៅស្អាត 95% មិនមានបុកមិនច្រេះ ប្រវត្តិល្អ
-sensor 
-blind spot 
-auto back door 
-កំដៅចង្កូត
-lock ប៉ុង
ប្រភេទក្នុងខ្មៅ fsport 
តំឡៃ48500$
092600102  
0977600102 telegram 
098859900   telegram
Profile Picture
www.sokealay1
Individual

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
 1. Use a safe location to meet seller
 2. Avoid cash transactions
 3. Beware of unrealistic offers
Top