• មិនឆ្ងាយពីផ្សារ សាលារៀន និង ផ្សារាត្រី pubstreet 
ផ្លូវវិញ ស្អាត ចាក់កៅស៊ូស្រាច់សំខាន់ ងាយស្រួលរស់នៅ
  • មិនឆ្ងាយពីផ្សារ សាលារៀន និង ផ្សារាត្រី pubstreet 
ផ្លូវវិញ ស្អាត ចាក់កៅស៊ូស្រាច់សំខាន់ ងាយស្រួលរស់នៅ
  • មិនឆ្ងាយពីផ្សារ សាលារៀន និង ផ្សារាត្រី pubstreet 
ផ្លូវវិញ ស្អាត ចាក់កៅស៊ូស្រាច់សំខាន់ ងាយស្រួលរស់នៅ
  • មិនឆ្ងាយពីផ្សារ សាលារៀន និង ផ្សារាត្រី pubstreet 
ផ្លូវវិញ ស្អាត ចាក់កៅស៊ូស្រាច់សំខាន់ ងាយស្រួលរស់នៅ
  • មិនឆ្ងាយពីផ្សារ សាលារៀន និង ផ្សារាត្រី pubstreet 
ផ្លូវវិញ ស្អាត ចាក់កៅស៊ូស្រាច់សំខាន់ ងាយស្រួលរស់នៅ

មិនឆ្ងាយពីផ្សារ សាលារៀន និង ផ្សារាត្រី pubstreet ផ្លូវវិញ ស្អាត ចាក់កៅស៊ូស្រាច់សំខាន់ ងាយស្រួលរស់នៅ

krong siemreap

150,000 $

Date : 17/05/2022
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

មិនឆ្ងាយពីផ្សារ សាលារៀន និង ផ្សារាត្រី pubstreet 
ផ្លូវវិញ ស្អាត ចាក់កៅស៊ូស្រាច់សំខាន់ ងាយស្រួលរស់នៅ
ដី 10m *25m
ផ្ទះ8m *12m
បន្ទប់ទឹក4
បន្ទប់គេង2
បន្ទប់ទទួលភ្ងៀវ 1
ផ្ទះបាយ
#ម្ចាស់ផ្ទាល់ ចាស 🥰🥰🥰🥰
អាច ខលសាកសួរតម្លៃ បាន តាម លេខ 
092875068
ចុះបានតិចតួចលើនិងចរចារ បាន 

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Top