• ប៉ូលារថយន្ដ ចល័ត
  • ប៉ូលារថយន្ដ ចល័ត
  • ប៉ូលារថយន្ដ ចល័ត
  • ប៉ូលារថយន្ដ ចល័ត
  • ប៉ូលារថយន្ដ ចល័ត
  • ប៉ូលារថយន្ដ ចល័ត

ប៉ូលារថយន្ដ ចល័ត

ចំកាដូង

20 $

Date : 26/05/2022
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

ទទួលប៉ូលារថយន្ដ ដល់ទីកន្លែង ធានា គុណភាព នឹង តម្លៃ ជាង
មានបទពិសោធន៍ ច្បាស់លាស់ 
អត្ថប្រយោជន៍ប៉ូលា÷
           ១    🚙 បន្ថែមស្រទាប់ការពារទឹកថ្នាំរថយន្ត
           ២.   🚙កម្ចាត់ នឹងការពារស្នាមឆ្កូត ស្នឹម 
           ៣.  🚙ការពាថ្នាំរថយន្ដពីដំណក់ទឹកភ្លៀង
            ៤.  🚙ការពារថ្នាំរថយន្តពីរកំដៅថ្ងៃ UV
            ៥.  🚙ងាយស្រួលក្នុងការលាង នឹងជូតសំអាត
            6.   🚙ធ្វើឲ្យថ្នាំរថយន្តភ្លឺ រលោងថ្មីជានិច្ច
             7•ថ្នាំប៉ូលាល្អ ជាងមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ តម្លៃធូថ្លៃ ស្ដងដាប៉ូលា ស្អាតពេញចឹត្ត💯
  
       Call: 081922 849
                099366576
Profile Picture
Kem Nik
Dealer

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Top