• ឈុតអាល់ទែ​
  • ឈុតអាល់ទែ​
  • ឈុតអាល់ទែ​
  • ឈុតអាល់ទែ​
  • ឈុតអាល់ទែ​

ឈុតអាល់ទែ​

Khan Pou Senchey District, Phnom Penh, Cambodia,

55 $

Date : 24/08/2022
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

✔ឈុតអាល់ទែ​ 40kg =​ 60$ free delivery ,30kg =50$ free delivery
✔កង់រុញយកសាច់ក្បាល់ពោះ​ 15$ free delivery

Profile Picture
saro
Dealer

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Top