• ខុនដូលក់ប្រញាប់លុយ
  • ខុនដូលក់ប្រញាប់លុយ
  • ខុនដូលក់ប្រញាប់លុយ
  • ខុនដូលក់ប្រញាប់លុយ
  • ខុនដូលក់ប្រញាប់លុយ
  • ខុនដូលក់ប្រញាប់លុយ

ខុនដូលក់ប្រញាប់លុយ

Khan Tuol Kouk, Street 160, Phnom Penh, Cambodia,

71,000 $

Date : 18/03/2023
The Ultimate Managed Hosting Platform

Description

Type Studio Room
Special Price $71,500
Hard Title
Payment
Booking $2000
SPA 30%=$21,450
70% installments 3 years without interest =$1,390
☎️☎️ 016498936
https://t.me/HourChanthou

Send Messages

Send Message
Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers
Top