• កាបូបម៉ូតថ្មី
  • កាបូបម៉ូតថ្មី
  • កាបូបម៉ូតថ្មី
  • កាបូបម៉ូតថ្មី
  • កាបូបម៉ូតថ្មី
  • កាបូបម៉ូតថ្មី
  • កាបូបម៉ូតថ្មី
  • កាបូបម៉ូតថ្មី

កាបូបម៉ូតថ្មី

Independence Monument Roundabout, Phnom Penh, Cambodia,
Date : 26/11/2021
Top