រៀនធ្វើមិត្តល្អរបស់អារម្មណ៍

គ្រប់គ្នាតែងតែចង់បានអ្នកស្តាប់ដ៏ល្អ (អ្នកស្តាប់ដែលផ្តល់ការយល់ចិត្ត មិនវិនិច្ឆ័យ មិនបន្ទោស) នៅពេលមិនសប្បាយចិត្ត តានតឹង ឬមានបញ្ហាក្នុងជីវិត។

តើយើងអាចធ្វើជាអ្នកស្តាប់ដ៏ល្អ និងជាមិត្តល្អ សម្រាប់ខ្លួនឯងដោយរបៀបណា?

#ការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ #សុខភាពផ្លូវចិត្ត #ការថែទាំខ្លួនឯង #ដឹងគុណ #ចិត្តសាស្ត្រ #ការចិញ្ចេមបីបាច់កូន

Top