ឆារលេស បាបបែហ្គ (Charles Babbage) គណិតវិទូអង់គ្លេស និងជាអ្នកបង្កើតកុំព្យូទ័រមុនគេ

ឆារលេស បាបបែហ្គ (Charles Babbage) គណិតវិទូអង់គ្លេស និងជាអ្នកបង្កើតកុំព្យូទ័រមុនគេ

១. ក្នុងការបង្កើនចំណេះដឹង ក្នុងការផលិតនូវឧបករណ៍ថ្មីៗនោះកម្លាំងពលកម្មរបស់មនុស្សនឹងត្រូវកាត់បន្ថយ។

          ២. ពេលខ្លះវាកាន់ប្រសើរសម្រាប់វិទ្យាសាស្រ្ត ប្រសិនបើគ្រប់ការវិះគន់ទាំងអស់ត្រូវបានទទួលយក។

            ៣. កំហុសឆ្គងដែលកើតចេញពីទិន្នន័យមិនគ្រប់គ្រាន់ល្អជាង ឬតិចជាងអ្នកដែលមិនបានប្រើប្រាស់ទិន្នន័យអ្វីសោះ។

          ៤. ការសន្សំសំចៃពេលវេលារបស់មនុស្ស កើតឡើងនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនគ្រឿងយន្តត្រូវបានផលិតឡើង។

          កើតនៅឆ្នាំ១៧៩១ ក្នុងទីក្រុងឡុងដ៏ លោកឆារលេស (Charles Babbage) គឺជាគណិតវិទូ ទស្សនវិទូ និងជាអ្នកដែលបានបង្កើតកុំព្យូទ័រដំបូងបំផុតរហូតដល់ពិភពលោក បានហៅឈ្មោះលោកថា បិតាកុំព្យូទ័រ ឬជាភាសាអង់គ្លេស Father of Computing ។ កុំព្យូទ័រដែលជាសមិទ្ធិផលរបស់លោកនេះហើយ ទើបធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តជំនាន់ក្រោយៗបានយកមកអភិវឌ្ឍន៍ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់សព្វថ្ងៃ។ លោកបានទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ១៨៧១ ក្នុងទីក្រុងឡុងដ៏ ក្នុងអាយុ៨០ឆ្នាំ។

ប្រភព: សៀវភៅបុគ្គលល្បី មនុស្ស ១០០ គំនិត ១០០០ រៀបរៀងដោយ ឈុំ សីហា

Top