ក្មេងតូចរៀនដំបូង តាមរយៈញាណទាំង៥

ពេលដែលគាត់រៀន និងលូតលាស់ខួរក្បាលយ៉ាងលឿនបំផុត គឺពេលគាត់អាយុ ២ – ៣ ឆ្នាំដំបូង។ ការលេង ជាការរៀនដ៏ល្អបំផុត ដូច្នេះឪពុកម្តាយគួរបង្កើតបរិយាកាសសុវត្ថិភាពដល់កូនក្នុងការលេង និងជួយកូនឱ្យរៀនតាមរយៈការលេង ឬធ្វើ ស្របតាមការលូតលាស់ និងវ័យរបស់គាត់។

#ការលូតលាស់របស់កុមារ #ការលេងគឺការរៀនរបស់ក្មេង #ការចិញ្ចឹមកូន #ចិត្តសាស្ត្រ #ការចិញ្ចឹមបីបាច់កូន #ដឹងគុណ

Top