កាល់ បេនហ្ស (Karl Benz)  វិស្វករអាឡឺម៉ង់ និងអ្នកបង្កើតរថយន្តមុនគេ

កាល់ បេនហ្ស (Karl Benz) វិស្វករអាឡឺម៉ង់ និងអ្នកបង្កើតរថយន្តមុនគេ

លោក កាល់ បេនហ្ស កើតឆ្នាំ១៨៤៥ ក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ គាត់គឺជាអ្នកដែលបានបង្កើតរថយន្តមុនដំបូងគេបំផុតសម្រាប់ពិភពលោក។ រថយន្តដំបូងបំផុត គឺមានកង់តែបីទេ គឺបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៨៨៥ ដោយមានឈ្មោះថា Motorwagen។ ៨ឆ្នាំក្រោយមកពោលគឺនៅឆ្នាំ១៨៩៣ទើបក្រុមហ៊ុនរបស់លោក បានអភិវឌ្ឍន៍ទៅជារថយន្តកង់បួនហើយឆ្នាំ១៨៩៩ បានអភិឌ្ឍន៍ទៅជារថយន្តប្រណាំង។ លោកបានទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ១៩២៩ ក្នុងអាយុ៨៤ឆ្នាំក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ។

ទស្សនៈរបស់លោក : “អតិថិជនដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺមនុស្សឆ្កួតហើយអតិថិជនទី២របស់ខ្ញុំគឺជាបំណងដែលស្លាប់បាត់” ។

ប្រភព: សៀវភៅបុគ្គលល្បី មនុស្ស ១០០ គំនិត ១០០០ រៀបរៀងដោយ ឈុំ សីហា

Top